Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky on-line kurzu či programu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

 1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on-line kurzů je společnost Restart muže s.r.o., IČO: 10947116 se sídlem: Kyjevská 64, 326 00, Plzeň, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu nebo Klubu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)

 

 1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele.

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k on-line kurzu nebo Klubu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

 

 1. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na 365 denní přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

3.2. Uhrazením ceny on-line Klubu odvážných chlapů získává Uživatel právo na přístup k objednanému Klubu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

 

 1. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu nebo Klubu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu nebo Klubu.

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

 

 1. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online kurz včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 1. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line kurzu.

 1. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Inc.

7.2. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

7.3. Bonusy
Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu online tréninku a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

7.4 Možnost splátek

V případě platby na splátky získává klient přístup k zakoupenému kurzu po uhrazení první splátky. Jednotlivá videa kurzu se otevírají postupně. Klient je povinen uhradit všechny splátky vždy do data splatnosti jednotlivých faktur. Pokud nebude jakákoli splátka uhrazena k datu splatnosti, dojde k přerušení přístupu k celému obsahu kurzu.

 1. Opakované platby

8.1. Opakovaná 30 denní fixní platba

V případě, že předmětem koupě je online kurz „Vůdce smečky“ s možností koupě na splátky, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce, a to do doby než dojde k zaplacení kurzu. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to do doby pokud nedojde k zaplacení celé částky za tento online kurzu. 

 

Opakovaná platba - 30 dní
V případě, že předmětem koupě je členství v Klubu odvážných chlapů s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

 

8.2. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od online kurzu nebo Klubu a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit. 

8.3. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Své členství v Klubu odvážných chlapů může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese i8.ce@..x8p..@.Ro..@1d@@78w@yNi8pol.@uYop..rp.m@p@a4zy@..u@wRx@@xrWeJ.@Ff@g.svCcB.@Cte6a..7d..@.@@rj2tA7VgT.vmL4@k.@x@ukzc@o.@S7fhXeg@S..i.lubc@@@bgy.j@z. Ukončením členství je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován. Kupující se může kdykoliv v budoucnu znovu připojit do Klubu odvážných chlapů za aktuálních podmínek, kde budou uvedené na prodejní stránce.

 

 1. Garance vrácení peněz

9.1. Za své produkty Restart muže s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

9.2. Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů).

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: i8.ce@..x8p..@.Ro..@1d@@78w@yNi8pol.@uYop..rp.m@p@a4zy@..u@wRx@@xrWeJ.@Ff@g.svCcB.@Cte6a..7d..@.@@rj2tA7VgT.vmL4@k.@x@ukzc@o.@S7fhXeg@S..i.lubc@@@bgy.j@z s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu, který kupující podepíše a elektronicky pošle jeho naskenovanou kopii. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení podepsaného dobropisu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 21denní garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

9.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu i8.ce@..x8p..@.Ro..@1d@@78w@yNi8pol.@uYop..rp.m@p@a4zy@..u@wRx@@xrWeJ.@Ff@g.svCcB.@Cte6a..7d..@.@@rj2tA7VgT.vmL4@k.@x@ukzc@o.@S7fhXeg@S..i.lubc@@@bgy.j@z. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

9.4. Mentoringový program Úspěšný v práci i doma

Registrace do mentoringového programu Úspěšný v práci i doma je potvrzená zaplacením celé částky či první částí v případě rozdělené platby.

Po vstupu do programu Úspěšný v práci i doma není možné uplatnit storno podmínky a částka je nevratná.

Po zaplacení této částky se domluví termín osobního setkání, který je závazný. V případě zrušení své účasti hradí klient veškeré náklady spojené s pořádáním daného workshopu. Následně se domluvíme na novém termínu, kdy se daný workshop uskuteční.
 
V případě zrušení daného workshopu ze strany poskytovatele hradí poskytovatel i náklady s tím spojené. A se zákazníkem domluví nový termín workshopu

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu nebo Klubu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet a umožnit mu využívat tento on-line kurz po dobu 365 dní. Lekce kurzu budou zveřejňovány postupně, bonusy ke kurzu budou doručeny postupně po skončení kurzu.

10.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu nebo Klubu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

10.3. Objednáním on-line kurzu nebo Klubu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

10.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 1. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

11.1. On-line kurz nebo Klub je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu nebo Klubu na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

11.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

11.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

11.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

11.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.2. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů nebo Klubu Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu zvýšení radosti v životě a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Radost a životní spokojenost jsou odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

12.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

12.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

12.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 01. 06. 2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.