Pravidla FB soutěže Kochference 2024

I. Obecná ustanovení

1) Soutěž pořádá

Restart muže s. r. o., Kyjevská 1937/64, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň, DIČ: CZ10947116

(dále jen „organizátor“). 

2) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky, splňuje podmínky přijetí do skupiny Táta, který má doma klid a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 

3) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. 

4) Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou. 

5) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 

6) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

7) Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook. 

8) Kompletní pravidla soutěže jsou uveřejněny na webu https://restartmuze.cz/pravidla-souteze/ a ve zkrácené formě v současném příspěvku ve facebookové skupině Táta, který má doma klid. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce organizátora. 

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

1) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. 

2) Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán. 

3) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a daný soutěžní komentář v marketingové komunikaci organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků (produktů) s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

III. Mechanismus soutěže 

1) Soutěž bude probíhat v období od 2. 10. 2023 18:00 hod do 4. 10. 2023 21:00 hod (CET) ve facebookové skupině Táta, který má doma klid.

Tuto skupinu lze nalézt na adrese https://www.facebook.com/groups/tatakterymadomaklid

2) Principem soutěže bude správně odhadnout den (datum), kdy se vyprodají vstupenky na Kochferenci 2024.

Ze všech správných odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor ty, které byly vloženy jako první 3. Rozhodující je čas vložení komentáře. Vybere je nejpozději do 7 dnů od skončení soutěže. Vyhlášení proběhne ve facebookové skupině Táta, který má doma klid, kterou lze nalézt na adrese: https://www.facebook.com/groups/tatakterymadomaklid.

IV. Výhry a jejich předání 

Výherce získá:

  • Konzultaci se Slávou Černým v délce 1 hodiny
  • Vstupenku na Kochferenci 2024
  • Knihu Restart muže

3) Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře. 

4) Účastník je povinen do 7 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 31.12.2023 (pokud se s výhercem nedohodne jinak). Knihu výherce obdrží do 30 dnů od vydání knihy autorem.

5) Výhry budou výhercům zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice, část výhry může být poslána i elektronickou formou (emailem). V případě, že se výherce zúčastní KOCHference 2024, bude mu kniha Restart muže předána tam.

6) V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže. 

7) Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

8) Výhry nejsou soudně vymahatelné. 

9) Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena. 

10) Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.